V3
Περιβαλλοντική Πολιτική

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η ξενοδοχειακή μονάδα RODOS PALLADIUM, αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται για:

 • τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • τη προστασία του περιβάλλοντος, τη πρόληψη της ρύπανσης και την μείωση των επιπτώσεων που προέρχονται από τις δραστηριότητες, και τις υπηρεσίες της
 • τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που η εταιρεία έχει ενυπογράφως αποδεχθεί
 • τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση της.

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001 που αφορά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητές της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

 • Διαχείριση  των παραγόμενων στερεών αποβλήτων της, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
 • Εξοικονόμηση  ενέργειας και νερού με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
 • Διαρκή  ενημέρωση  της Ανώτατης Διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος και την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό.

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία μας.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Το Rodos Palladium Leisure and Wellness είναι ένα οικολογικό ξενοδοχείο στη Ρόδο με ιδιαίτερη περιβαλλοντική συνείδηση. Εδώ και χρόνια το ξενοδοχείο διαπρέπει στις περιβαλλοντικές του επιδόσεις έχοντας εφαρμόσει συγκεκριμένες πράσινες πολιτικές, οι οποίες ποικίλουν από απλές πρακτικές καθαρισμού έως και ακριβές τεχνολογικές λύσεις. Με τη βοήθεια ενός σωστά σχεδιασμένου και ισορροπημένου περιβαλλοντικού σχεδιασμού, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς να θυσιάσουμε το παραμικρό στην ποιότητα της διαμονής ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες, που προσφέρει ένα βραβευμένο ξενοδοχείο πέντε αστέρων.

Μερικές από τις φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές που ακολουθούμε είναι οι ακόλουθες:

 • Εγκατάσταση και χρήση ενός έξυπνου συστήματος διαχείρισης κτιρίου (BMS), το οποίο ελέγχει τη θερμοκρασία και το φωτισμό των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων γενικότερα, τη χρήση μηχανημάτων HVAC, τη διαχείριση υδάτινου και ηλεκτρολογικού φορτίου, και την ποιότητα του νερού της πισίνας και του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Το σύστημα διαχείρισης κτιρίου είναι ένας αξιόπιστος τρόπος για τον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στοιχειοθετημένη πληροφόρηση για την αποδοτικότητα ως προς το περιβάλλον του κάθε τμήματος.
 • Χρήση ηλιακής οροφής, η οποία αποτελείται από επίπεδους θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες, υψηλής αποδοτικότητας, οι οποίοι μειώνουν τα θερμά φορτία των μονάδων κλιματισμού στο επίπεδο της οροφής και παράγουν ζεστό νερό μέσω απορροφητικών μονάδων ψύξης, που έχουμε προμηθευτεί από τους καλύτερους κατασκευαστές. Το πλεονάζον ζεστό νερό χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις.
 • Εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταικών με ανώτερη απόδοση 20 KW, επενδύοντας έτσι στην ηλιακή ενέργεια και μειώνοντας την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
 • Χρήση ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων, τα οποία μειώνουν την αύξηση της θερμότητας, που προκαλείται κατά τη θερινή περίοδο, έως και 60%
 • Χρήση βρυσών εξοικονόμησης, οι οποίες χρησιμοποιούν φωτοκύτταρα και ηλεκτρονικούς ελεγκτές της πίεσης, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης νερού
 • Ενεργειακή ανάκτηση των απωλειών στις σωληνώσεις ατμού, που μετέπειτα χρησιμοποιείται για την προθέρμανση του νερού για τα πλυντήρια
 • Τακτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κάθε περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και ετήσια έκθεση με προτάσεις για συνεχή βελτίωση μέσα από καθημερινές πρακτικές και καινοτόμες εφαρμογές